“هنیبعل” چیست؟

“هنیبعل” چیست؟

بموجب این تاکتیک، سرباز موظف است با کشتن خود وربایندگانش خود را آزاد سازد، واگر خود دست به این اقدام نزند، همرزمانش موظف به انجام آن هستند. اجرای این استراتژی از سال 1986 در ارتش اشغالگر اسرائیل آغاز شد. سه افسر بلند پایه...