آیه ای که مسیحی را مسلمان کرد

آیه ای که مسیحی را مسلمان کرد

فرمود:- از اسلام چه ديدي که به خاطر آن مسلمان شدي ؟- اين آيه موجب هدايت من گرديد که خداوند به پيامبر مي فرمايد: ((ما کنت تدري ماالکتاب و لا الايمان و لکن جعلناه نورا نهدي به من نشاء))از مضمون اين آيه دريافتم ، اسلام دين کاملي...