آهى که خرمن هستى ظالمى را خاکستر کرد

آهى که خرمن هستى ظالمى را خاکستر کرد

مارى تو که کرا ببينى بزنىيا بوم که هر کجت نشينى نکنىزورت از پيش مى رود با مابا خداوند غيب دان نرودزورمندى مکن بر اهل زمينتا دعايى بر آسمان برودحاکم ظالم از نصيحت آن صاحبدل ، رنجيده خاطر شد و چهره در هم کشيد و به او بى...