آهوى پناهنده !

آهوى پناهنده !

در يکى از روزها با بعضى از نوکران و خدمتکارانش به گردش و شکار برود. در يکى از روزها آهويى از مقابلش ‍ گذشت . او با اسب آهو را به سرعت دنبال مى کرد. حيوان به بارگاه حضرت امام رضا عليه السلام پناه برد. شاهزاده نيز خود را به آن...