آنچه در دل نشیند در دیده خوش آید

آنچه در دل نشیند در دیده خوش آید

از حسن ميمندى (وزير دانشمند سلطان محمود) پرسيدند: ((سلطان محمود چندين غلام زيبا روى دارد، که هر کدام در زيبايى در جهان بى نظيرند، ولى چرا آن گونه که به اياز علاقه مند است به آنها علاقه ندارد با اينکه اياز زيباتر از آنها...