آنفوآنزای خوکی ویروس یا سلاح میکروبی ؟

آنفوآنزای خوکی ویروس یا سلاح میکروبی ؟

خوکی» نام گرفته است. می گویند، کانون این گریپ مرگبار نخستین بار در مکزیک کشف شده است. همچنین، گفته می شود که این ویروس خوکی به انسان ها نیز سرایت کرده، بسیار مرگبار است، از شخصی به شخص دیگر انتقال می یابد و تاکنون سبب مرگ...