آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند

عمران در کنار بارگاه حضرت على عليه السلام پيوسته به دعا و نماز مشغول بود تا اينکه يک بار آن حضرت را در خواب ديد که به او مى فرمايد:- اى عمران ! فردا فناخسرو (عضدالدوله ) به عنوان زيارت به اينجا مى آيد و همه را از اين مکان...