آموختن خاموشى از حیوانات

آموختن خاموشى از حیوانات

حکيمى او را ديد و به او گفت : ((اى احمق ! بيهوده کوشش نکن و تا سرزنشگران تو را مورد سرزنش قرار نداده اند اين خيال باطل را از سرت بيرون کن ، زيرا الاغ از تو سخن نمى آموزد، ولى تو مى توانى خاموشى را از الاغ و ساير چارپايان...