آمار شیعیان جهان

آمار شیعیان جهان

 آمار جمعیتی شیعیان جهان که براساس دایره المعارف wikipedia (با منبع سازمان اطلاعات امریکا) نوشته شده است.   * در چهار کشور دنیا شیعیان اکثریت جمعیت را تشکیل می دهند. ( ایران آذربایجان بحرین و عراق)    1 ایران 90% 2...