آلمان و افغانستان دو دوست دیرینه هستند

آلمان و افغانستان دو دوست دیرینه هستند

این دیدار، در آستانه برگزاری اجلاس بین المللی بن دوم انجام می شود که قرار است در ماه دسامبر در آلمان برگزار شود. ارزیابی پیشرفتها و چالشهای افغانستان ده سال پس از فروپاشی رژیم طالبان و همچنین ادامه رابطه افغانستان و...