آقا خودت برای خودت دعا کن

آقا خودت برای خودت دعا کن

آقا خودت برای خودت دعا کن آقا خودت برای خودت دعا کن...!!! سالی ۹۳ وقتی شروع شد خیلی از خانواده ها پدر داشتند..... پسر داشتند.... سایه سر داشتند..... ولی الان سره هفت سینشون عکس یه شهید هست...... عکس یه مرد..... یه مدافع...