آشنایی با روش های نوین حفظ قرآن کریم

آشنایی با روش های نوین حفظ قرآن کریم

آشنايی با روش های نوين حفظ قرآن کريم مقدمه « قرآن چراغی است که روشنی آن فرو نمی نشیند، چشمه زاینده ای است که از آن کاسته نــمی شود؛ دلیل کسی است که به آن سخن گوید، نگهدارنده کسی است که به آن عمل نماید.» (بر گرفته از خطبه 189...