آشتی کردن دو طایفه بختیاری پس از ۵۶ سال

آشتی کردن دو طایفه بختیاری پس از ۵۶ سال

دو طایفه بختیاری پس از 56 سال در مراسمی با حضور بزرگان طوایف بختیاری و مسئولان دزفول آتشی کردند. به گزارش فارس، 56 سال قبل بود که دو طایفه عبدالوند و حاجیوند از طوایف بختیاری بایکدیگر درگیر شده که این درگیری منجر به...