آشتى سعدى با دوست قدیم خود

آشتى سعدى با دوست قدیم خود

نگار من چو در آيد به خنده نمکيننمک زياده کند بر جراحت ريشانچه بودى ار سر زلفش به دستم افتادىچو آستين کريمان به دست درويشانگروهى از پارسايان - نه بخاطر زيبايى اين اشعار، بلکه به خاطر خوى نيک خود - اشعار مار ستودند، و آن...