آرزوى پیرمرد صد و پنجاه ساله

آرزوى پیرمرد صد و پنجاه ساله

گفت : ((پيرمردى 150 ساله در حال جان کندن است ، و به زبان فارسى صحبت مى کند، ولى ما که فارسى نمى دانيم نمى فهميم چه مى گويد، اگر لطف کنى و قدم رنجه بفرمايى ، به بالينش بيايى ثواب کرده اى ، شايد وصيتى کند، تا بدانيم چه وصيت کرده...