شعر جالب کیهان تقدیم به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص

شعر جالب کیهان تقدیم به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص

چفيه هامان رنگ و بوي ياس داشترنگ و بوي بيرق عباس داشتياد شبهايي كه ما بوديم و مينجست وجوي مرگ در عمق زمينهمدم شبهايمان سجاده بودحمله كردن، خط شكستن ساده بودحسرت رفتن در اين دل مانده استدست و پايم سخت در گل مانده...