آرامش در سایه قناعت

آرامش در سایه قناعت

رجال مملکت در انتظار صبح به سر بردند. از قضاى روزگار نخستين کسى که از دروازه شهر وارد شد، يک نفر گدا بود که تمام داراييش يک لقمه نان و يک لباس پروصله ، بيش نبود.ارکان دولت و شخصيتهاى برجسته کشور، مطابق وصيت شاه ، تاج شاهى...