آداب غذا خوردن اسلامی

آداب غذا خوردن اسلامی

تدبّر در اين که انواع خوراکي هاي مورد نياز انسان، چگونه در نظام آفرينش پديد آمده اند؟ و چه عواملي دست به دست هم داده اند تا آنچه در سفره نهاده شده، .. عقیق: آداب غذا خوردن در اسلام به چند بخش، تقسيم مي شود: ...