آخوند سرهنگ قذافی دستگیر شد !!!

آخوند سرهنگ قذافی دستگیر شد !!!

خالد تنتوش یکی از آخوند های درباری واز نزدیکترین افراد به معمرقذافی رهبر مخلوع لیبی ‘ روز پنجشنبه در شهر مصراته در غرب طرابلس در حال فرار دستگیر شد. به گزارش شبکه العربیه، وی که به ” مفتی قذافی ” مشهور است ‏ با...