ابزارهای فراماسونری قسمت دوم

ابزارهای فراماسونری قسمت دوم

 اعصار و قرون در بین جوامع خزیده است. از اواخر  قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹ و  همزمان  با استقلال  آمریکا (که کشوری با  ارکان کاملاً ماسونی است)، فراماسونری  با این تفکر که دیگر در موضع قدرت قرار گرفته است، آهسته آهسته خود را از...