راهی برای نجات از حسابرسی آخرت

راهی برای نجات از حسابرسی آخرت

سجده و نام دیگرش «المضاجع»1 سی و دومین سوره قرآن است كه مكی و 30 آیه دارد. عقیق: سی و دومین سوره قرآنسجده و نام دیگرش «المضاجع»1 است كه مكی و 30 آیه دارد. در فضیلت این سوره از پیامبر اكرم(ص)نقل شده است: هر كس سوره سجده را قرائت...