آب گوارا از زیبایى دل آرا

آب گوارا از زیبایى دل آرا

به سايه ديوارى پناه بردم و در انتظار آن بودم که کسى به سراغم آيد، و با آب سردى ، داغى هواى گرم تابستان را از من بزدايد، ناگاه ديدم در ميان تاريکى دالان خانه اى به نور جمال زيبارويى روشن شد. آن زيباروى بقدرى خوشروى بود که...