کدام شخصیت ها به ˈداووسˈ می روند؟

کدام شخصیت ها به ˈداووسˈ می روند؟

هفته آینده ˈداووسˈ روستای کوچک در منطقه سردسیر کوهپایه های سوییس بار دیگر در کانون توجهاتی جهانی قرار می گیرد. به گزارش ایرنا، اجلاس مجمع اقتصاد جهانی داووس هر ساله جمع زیادی از سیاستمداران و مسوولان اقتصادی از سراسر...