زندگانی کریم اهل بیت (ع)

زندگانی کریم اهل بیت (ع)

پيامبر (ص) به سفري رفته بود و به زودي به مدينه مراجعت مي کرد . خانواده با اشتياقي وافر چشم به راه بازگشت پيامبر (ص) بود و هيچ يک از آداب و رسوم تولد را برگزار نکرده بودند تا آنکه پيامبر (ص) از مسافرت بازگشت و بنابر عادت...