خبرخوان

پربازدیدهای این دسته

آرشیو "حكايت هاي گلستان سعدي: در ناتواني و پيري"

ناتوانى پیرمرد در ازدواج با زن جوان

ناتوانى پیرمرد در ازدواج با زن جوان

شنيدم پير کهنسالى در آن سن و سال پيرى مى خواست با زنى ازدواج کند، از يک دختر زيباروى که گوهر نام داشت خواستگارى کرد، دخترى که صندوقچه گوهرش از ديده مردم پنهان بود. طبق مراسم عروسى ، داماد به ديدار عروس رفت و به مزاح و خوش...

متناسب نبودن ازدواج پیرمرد با زن جوان

متناسب نبودن ازدواج پیرمرد با زن جوان

پيرمردى پرسيدند: چرا زن نگيرى ؟ جواب داد: ((ازدواج با پيرزنان موجب خوشى نيست .))به او گفتند: ((با زن جوانى ازدواج کن ، زيرا ثروت مکنت براى اين کار دارى .)) در پاسخ گفت : ((من که پير هستم ، با پيرزنها الفت و تناسب ندارم ، بنابراين...

توانگر بخیل

توانگر بخیل

ثروتمندى بخيل ، داراى يک پسر بيمار و رنجور بود، خيرخواهان به او گفتند: مصلحت آن است که براى شفاى پسرت ، ختم قرآن کنى ( يکبار قرآن را از آغاز، پايان بخوانى ) با قربانى کنى ، و با ذبح گوسفند و يا شتر، گوشت آنها را صدقه بدهى...

پاسخ مادر دلسوخته به پسر جوانش

پاسخ مادر دلسوخته به پسر جوانش

يک روز از روى جهل جوانى بر سر مادرم فرياد کشيدم ، خاطرش آزرده شد و در کنجى نشست و در حال گريه گفت : ((مگر خردسالى خود را فراموش ‍ کردى که درشتى مى کنى ؟!))چو خوش گفت : زالى به فرزند خويشچو ديدش پلنگ افکن و پيل تنگر از خرديت ياد...

پژمردگى پیرمرد بجاى شادى جوانى

پژمردگى پیرمرد بجاى شادى جوانى

گفت : وقتى صاحب کودکان شدم ، ديگر کودکى نکردم و حالت کودکانه را از سر بيرون نمودم .چون پير شدى ز کودکى دست بداربازى و ظرافت به جوانان بگذارطرب نوجوان ز پير مجوىکه دگر نايد آب رفته به جوىزرع را چون رسيد وقت درونخراميد...

پیشدستى آرام رونده بر شتابزده

پیشدستى آرام رونده بر شتابزده

يک روز در سفرى بر اثر غرور جوانى ، شتابان و تند راه روى کردم ، و شبانگاه خود به پاى کوه بلندى پشته رسيدم ، خسته و کوفته شده بود و ديگر پاهايم نيروى راهپيمايى نداشت ، از پشت سر کاروان ، پيرمردى ناتوان ، آرام آرام مى آمد، به من...

ازدواج پیرمرد با دختر جوان

ازدواج پیرمرد با دختر جوان

بخت بلندت يارت بود که همنشين و همدم پيرى شده اى که پخته ، تربيت يافته ، جهان ديده ، آرام خوى ، گرم و سرد دنيا چشيده ، و نيک و بد را آزموده است که از حق همنشينى آگاه است و شرط دوستى را بجا مى آورد، دلسوز، مهربان خوش طبع و...

آرزوى پیرمرد صد و پنجاه ساله

آرزوى پیرمرد صد و پنجاه ساله

گفت : ((پيرمردى 150 ساله در حال جان کندن است ، و به زبان فارسى صحبت مى کند، ولى ما که فارسى نمى دانيم نمى فهميم چه مى گويد، اگر لطف کنى و قدم رنجه بفرمايى ، به بالينش بيايى ثواب کرده اى ، شايد وصيتى کند، تا بدانيم چه وصيت کرده...