خبرخوان

پربازدیدهای این دسته

آرشیو "حكايت هاي گلستان سعدي: در اخلاق پارسايان"

شوخی در دوستی

شوخی در دوستی

ابومحمد مُصلِح‌الدین بن عَبدُالله نامور به سعدی شیرازی و مشرف الدین (۵۸۵ یا ۶۰۶ – ۶۹۱ هجری قمری، برابر با: ۵۶۸ یا ۵۸۸ - ۶۷۱ هجری شمسی) شاعر و نویسندهٔ پارسی‌گوی ایرانیاست. آوازهٔ او بیشتر به خاطر نظم و نثر آهنگین، گیرا و...

برترى سخاوت بر شجاعت

برترى سخاوت بر شجاعت

از حکيمى پرسيدند: سخاوت بهتر از شجاعت است يا شجاعت بهتر از سخاوت ؟ حکيم در پاسخ گفت : ((سخاوت به شجاعت نيز ندارد.))نماند حاتم طائى وليک تا به ابدبماند نام بلندش به نيکويى مشهورزکات مال به در کن که فضله رز راچو باغبان بزند...

اعتراض به همنشینى گیاه با گل و پاسخ گیاه

اعتراض به همنشینى گیاه با گل و پاسخ گیاه

گياه از سخن من رنجيد و گريه کرد و گفت خاموش باش و خرده مگير، که انسان کريم و بزرگوار، حق همسايگى و همخوانگى را از ياد نمى برد و از همنشينى تهدستان روى نمى گرداند ؛ اگر جمال ندارم مگر نه اين است که گياه باغ خدا هستم .گر نيست...

سیرت زیبا بهتر از صورت زیبا

سیرت زیبا بهتر از صورت زیبا

اگر کشور گشاى کامران استو گرد رويش ، حاجتمند نان استدر آن ساعت که خواهند اين و آن مردنخواهند از جهان بيش از کفن بردچو رخت از مملکت بربست خواهىگدايى بهتر است از پادشاهىپارسا در ظاهر لباس پاره پوشيده و سرش را تراشيده ، ولى...

زن زشت رو و همسر نابینا

زن زشت رو و همسر نابینا

زشت باشد ديبقى و ديباکه بود بر عروس نازيباناچار او را به عقد ازدواج نا بينايى در آورند، در آن عصر حکيمى از سر انديب (جزيره سيلان ) هند آمده بود و بر اثر مهارت در درمان ، چشم نابينا را بينا مى کرد، به آن دانشمند گفتند: ((چرا...

کمترین نشانه برادران با صفا

کمترین نشانه برادران با صفا

همراه اگر شتاب کند در سفر تو بيست !دل در کسى نبند که دل بسته تو نيستچو نبود خويش را ديانت و تقواقطع رحم بهتر از مودت قربىياد دارم در مورد اين شعر، شخصى مدعى من شد و به من اعتراض کرد و گفت : خداوند در قرآن از قطع رحم نهى کرده و...

پهلوان تن و ناتوان جان

پهلوان تن و ناتوان جان

به پهلوان زورآزمايى در يک ماجرايى ناسزا گفت . پهلوان عصبانى و خشمگين شد، به طورى که بر اثر خشم ، کف از دهانش بيرون آمده بود و با هيجان شديد بر سر ناسزاگو فرياد مى کشيد، صاحبدلى از آنجا عبور مى کرد، پرسيد: ((اين پهلوان چرا اين...

سزاى گردنفرازى و نتیجه فروتنى

سزاى گردنفرازى و نتیجه فروتنى

تو بر بندگان مه رويىبا غلامان ياسمن بويىمن فتاده به دست شاگردانبه سفر پايبند و سر گردانپرده در پاسخ پرچم گفت : علت اين است که تو بلندپرواز هستى ولى من فروتن .گفت : من سر بر آستان دارمنه تو چو سر به آسمان دارمهر که بيهوده...

صبر و تحمل در برابر نااهلان

صبر و تحمل در برابر نااهلان

گروهى از افراد بى پروا و بى بند و بار، به سراغ عارف وارسته اى آمدند و به او ناسزا گفتند و او را کتک زدند و رنجاندند، او نزد مرشد راه شناس خود رفت و از وضع نابسامان روزگار، گله کرد.مرشد راه شناس به او گفت : اى فرزند! لباس...

پند گرفتن از گفتار واعظان

پند گرفتن از گفتار واعظان

خويشتن سيم و غله اندوزندعالمى را که گفت باشد و بسهر چه گويد نگيرد اندر کسعالم آنکس بود که بد نکندنه بگويد به خلق و خود نکندچنانکه قرآن مى فرمايد:اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم :آيا مردم را به نيکى امر مى کنيد و خود را...