فرزندم! به مردم ناسزا مگوی که آنان را به ناسزا واداری و باعث شوی به خود و پدر و مادرت توهین شود.

 
فرزندم! مردم را شماتت مکن که عداوت و کینه تو را در دل خواهند گرفت. نه چندان شیرین باش که تو را بخورند و نه چندان تلخ باش که به دورت افکنند.

فرزندم! خدا را بهتر بشناس و خانه دلت را با عشق و محبت او پر کن.

فرزندم! هر گاه دست تو از مال دنیا تهی باشد و نتوانی به خویشان و دوستان خود احسان کنی، بیندیش و این کمبود مالی را با روی خوش جبران کن.

فرزندم! هر زمان بخواهی کسی را به دوستی برگزینی، نخست از سر آزمایش او را از خود خشمگین ساز و بنگر تا چه واکنشی دارد. اگر از مرز انصاف و انسانیت خارج نشد، او را به یاری بگزین، و گرنه از او بپرهیز.۱

فرزندم! نماز به پا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و در برابر مصیبت‌هایی که به تو می‌رسد، شکیبا باش که این از کارهای مهم است.۲

پسرم! به درستی که دنیا بی مقدار و عمرت کوتاه است.

پسرم! جاهل را رسول و نماینده خود مگیر و اگر شخص عاقلی را برای این کار نمی یابی، پس خود نماینده خود باش۳

پسرم! با بزرگ مشورت نما و از مشورت با کوچک حیا مکن.

پسرم! هنگام برخورد با مردم، پیش از آنکه سخن بگویی، ابتدا سلام کن و با آنان دست بده.

پسر جان! شر با شر خاموش نشود؛ چنان که آتش با آتش، بلکه شر را خیر فرو می‌نشاند و آتش را آب.

پسرم! به مرگ کسی شادی مکن، گرفتار را مسخره منما و خیر خود را دریغ مدار.

پسرم! هرگاه خطایی کردی، به دنبالش صدقه‌ای بده  تا شعله‌اش را خاموش کند.

پسرم! تا سواره‌ای قرآن بخوان، در حال اشتغال به کار ذکر بگو و زمان فراغت به دعا بپرداز.۴

پسرم! هنگامی که با جمعی مسافرت کردی، در کارهایت با آنها مشورت کن و در صورت آن‌ها تبسم نما..

۱- داود الهامی، لقمان حکیم پدری نمونه، انتشارات شفق، صص ۸-۱۰
۲- لقمان:۱۷
۳- بحار الانوار، ج۱۳، صص۴۲۰ و ۴۲۱
۴- تفسیر نمونه، ج۱۷، صص ۴۷ و ۴۸

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :