-دانش و فناوری در افزایش تقاضای نیروی کار و کاهش نرخ بیکاری نقش مهمی را ایفا می کند. در اقتصاد دانش محور گسترش دانش و مهارتها به نواوری منجر می شود که این خود سبب افزایش بهره وری افزایش درامد ها و کاهش تورم و بیکاری خواهد شد. ارائه محصولات کیفی و همچنین تغییر و تحول فرهنگ مصرف متناسب با تحولات تکنولوژی بازارها را توسعه داده و بر تقاضای نیروی کار می افزاید. از طرف دیگر نیروی کاری که از سطح دانش و اموزش بیشتری برخوردار باشد قادر است در چرخه ی تولید پویایی و تحول تکنولوژیک ایجاد کرده سبب افزایش ظرفیت تولید صادرات دانش بر و توان رقابت در بازارهای بین المللی شود. فرصتهای شغلی متنوع و جدید نتیجه ی توسعه تکنولوژی است. تکنولوژی از تعدد مشاغل دشوارتر می کاهد و بر میزان مشاغل تخصصی تر می افزاید. مشاغل جدیدی که تکنولوژی ایجاد می کند یا از تکنولوژی استفاده می کند و یا ان را توسعه می دهد.مقاله ی حاضر در پی ان است که تاثیر دانش و فن اوری را بر تقاضای نیروی کار در طی دوره ی ۱۳۵۰-۱۳۸۰ بررسی کند. نتایج تخمین مدل نظری که به روش حداقل مربعات معمولی (OLS)تخمین زده شده حاکی از قدرت توضیح دهندگی و تاثیر مثبت و معنی دار شاخص های دانش و فن اوری بر تقاضای نیروی کار ایران است . J24,J21:JEL واژگان کلیدی:اقتصاددانش و تقاضای نیروی کار و دانش و فناوری

نویسنده:کریم‌آذربایجانی و مسعود‌صادقی

http://ase.ui.ac.ir/cv/m_sadeghi/b2hd-11031.html

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :