گوشه ای از دفاع جانانه آزادی خواهان جهان در سایت الکسا از رسول خوبی ها محمد مصطفی (ص) :

حسبنا الله ونعم الوکیل..حسبنا الله ونعم الوکیل

Go Google

no google noooooooo

Freedom of Speech!

baaaaad

no more google, no more youtube

Google is very bad because they offend others

نصره للرسول الحبیب

نصره للحبیب

نصره لک یا رسول الله صلى الله علیه وسلم

for Mohammad

و ….

 

 

کلیدواژه ها : ,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :