این عشق هزار و یک معما دارد
این لوح به آسمان بلندا دارد
افسوس که ما نمی دانیم افسوس
تنها همیشه در طاقچه ها جا دارد
یک حرف و صادقانه باید گفت
قرآن چه غربتی میان ما ها دارد

این خبر را به اشتراک بگذارید :