– پاسخ «یک کلمه» است!
– آن چیست؟
– «تجربه»
– و شما چگونه تجربه اندوزی کردید؟
– پاسخ «دو کلمه» است!
– آن چیست؟
– «تصمیم های اشتباه»
شرح حکایت
به گفته پیتر دراکر ، موفقیت مدیران در گرو استفاده از تجربیات و نصایح بزرگان مدیریت است. از دیگر سو، تصمیم گیری مهمترین بخش وظیفه مدیران است. تلفیق استفاده از تجربیات بزرگان و تصمصم گیری صحیح و به موقع نقش بسیار مهمی در موفقیت مدیران دارد.

منبع : hr.blogfa.com
برگرفته از سایت‌:‌‌راه مدیریت

این خبر را به اشتراک بگذارید :