کی شود آیی نظاره بردلم دازی تو یاران

بردل خسته که دم سازی تو یاران

ده مدال دیده بانی زعنایت

به من وازمهروعشق بازی خدایا

یابن الحسن آقا بیا

یابن الحسن آقا بیا

ای توشورعشق من

روشنی انجمن

بی تو در دام بلا افتاده ام

بر تو یاران جان ودل را داده ام

ای تو شور عشق من

روشنی انجمن

بی تو در دام بلا افتاده ام

بی تویاران جان ودل را داده ام

از فراق تو شده حال من خسته پریشان

کی میایی منجی وسلطان هرمکان

عقده ها را واکنی با یک نگه ای نور یزدان

این چه کرده با دل من سوز هجران

 یابن الحسن آقا بیا

یابن الحسن آقا بیا

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :