وی خاطرنشان کرد: شعار سال ۸۹ این وظیفه را برای نخبگان تعریف می کند که اگرچه تاکنون از توان اجرایی، فکری و سازمانی خود استفاده می کرده اند اما این موضوع کافی نبوده چرا که این افراد بالقوه دارای توان لازم برای پیشبرد امور هستند و می توانند این توان را به بالفعل نزدیک کنند.