حضرت ابراهیم(ع)                کشاورزی و دامداری    تاریخ انبیاء اولیایی، بحارالانوار

 

حضرت یعقوب(ع)                 دامداری                       تاریخ انبیاء رسولی محلاتی

حضرت ایوب(ع)                    دامداری و زراعت          تاریخ انبیاء اولیایی، کتاب مقدس

حضرت شعیب(ع)              شبانی و کارگری            سوره قصص آیه۲۷، بحارالانوار

حضرت موسی(ع)             شبانی و کارگری            سوره قصص آیه۲۷، بحارالانوار

حضرت داود(ع)                  زره سازی و آهنگری      سوره انبیاء آیه ۸۰، وسائل الشیعه

حضرت هود(ع)                  تجارت                              بحارالانوار

حضرت صالح(ع)                تجارت                              بحارالانوار

حضرت لوط(ع)                  زراعت                              بحارالانوار

حضرت سلیمان(ع)         حصیربافی و حکومت           بحارالانوار

حضرت عیسی(ع)           نجاری                               بحارالانوار

حضرت محمد(ع)             تجارت و صیادی و شبانی    بحارالانوار