۲ ) نظام اسلامی دکتر شریعتی را از اعضای سازمان ساواک ندانسته و ساواکی بودن او را در محافل مذهبی مطرح نمی کند بلکه نگرش توسط آنانی ارائه می‌شود که می‌توان از آن‌ها به عنوان افراطیون و تندروها یاد نمود. آن‌ها باور دارند که شریعتی در فهم و بیان معارف اسلامی دچار مشکل شده و اشتباه کرده است. این طیف که می‌توان از آن ها به عنوان مخالفان شریعتی نیز یاد کرد، درصدد تضعیف وی هستند. آنان برای زیر سؤال بردن دکتر از ابزار و وسایل تبلیغی بهره میِ‌گیرند. یکی از راه های زیر سؤال بردن ایشان آن است که او را یکی از اعضای سازمان ساواک معرفی کرده و نقش او را در رشد جنبش دانشجویی و شکل‌گیری انقلاب نادیده بگیرند. برخی از این افراد ممکن است در کل ساختار نظام حضور داشته و احیاناً مسئولیت هایی داشته باشند، ولی سیاست کلی نظام آن نیست که دکتر را به عنوان عضو ساواک معرفی نماید. البته دکتر شریعتی همان گونه که در رشد فکری دانشجویان نقش داشته است، متأسفانه در برخی از مسایل دچار اشتباه شده است. از این رو تمام اندیشه های وی مورد تأیید نظام ایران نیست.

منبع:http://www.porsojoo.com/fa/node/12039

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :