حال بخاطر این که این اشتباهات را به کمترین حد ممکن خود برسانیم به ذکر آدابی در این مورد می پردازیم:

ولیمه: کلمه ولیمه از « ولم » به معنی جمع و گردهمایی گرفته شده است زیرا زوجین با هم جمع می شوند و در عرف و عادات به معنی طعام و غذایی است که برای مراسم عروسی آماده می شوند.

حکم ولیمه از نظر شرع

اکثر علما  می فرمایند: ولیمه سنت مۇکده است و پیامبر (ص) بر آن تاکید نموده است به عنوان مثال : انس (رض) گفته است : پیامبر (ص) برای عروسی زینب بیش از همه زنانش ولیمه داد، ولیمه او را یک گوسفند داد. همچنین پیامبر (ص) به عبدالرحمن بن عوف فرمود:

اَولِم و لَوبِشاهٍ ( ولیمه بده حتی اگر گوسفندی باشد)

اجابت دعوت ولیمه ( عروسی)

دعوت کردن از مردم برای عروسی سنت است اما اجابت دعوت عروسی واجب است: چرا که از ابن عمر (رض) روایت است که پیامبر (ص) فرمودند:

اِذا دۥعِیَ اَحَدۥکم الی ولیمَهٍ فلیَاتِهَا( هر گاه یکی از شما به ولیمه ای دعوت شد، دعوت را اجابت کند و بدان جا رود)

حال آیا واجب است دعوت هر نوع ولیمه ای را اجابت کنیم؟

شرط های اجابت کردن دعوت عروسی عبارتند از:

۱- عروسی به اغنیاء و ثروتمندان اختصاص نداشته باشد.

عَن ابی هریرَهَ(رض) اِنَّهۥکَانَ یَقولۥ:(بئسَ الطعامۥطعامۥال۫وَلی۫مَه،ید۫عَی اِلَی۫هِ ال۫اَغ۫نیِاءِ، ویت۫رکۥ ال۫مَساکینَ،فَم۫ن۫ لَم۫ یا۫تِ الدَّعوهَ فَقَد۫ عَصَی اللهَ و رسولَهۥ)

از ابی هریره(رض) روایت شده است که پیامبر (ص)فرمود: بدترین طعام، طعام ولیمه ای است که فقط ثروتمندان برای آن دعوت شده اندو فقرا را ترک کرده باشند.پس اگر کسی دعوت شود و آن را اجابت نکند خدا و رسولش را نا فرمانی کرده است.

۲-هم دعوت کننده و هم دعوت شونده مسلمان باشند.

۳- از روز اول عروسی دعوت شده باشند، اگر کسی در عروسی بیشتر از یک روز ولیمه دهد و برای روز دوم کسی را دعوت کند در این صورت اجابت دعوت ،واجب نیست بلکه مستحب است و اگر برای روز سوم دعوت شود  اجابت مکروه است.در این باره به حدیثی از پیامبر (ص) توجه کنید:

“طعام روز اول حق است و طعام روز دوم سنت است و طعام روز سوم برای شهرت و
آوازه(ریا ) است”

۴-بخاطر دوستی وتقرب دعوت شده باشد نه بخاطر ترس از او ویا  طمع در ثروت وجاه و مقام او!

۵-دعوت کننده ظالم وشرور نباشدو یا مال او حرام نباشد.

۶-در عروسی منکرات وجود نداشته باشد:
مانند مسکرات و یا اختلاط بین زنان ومردان

پیامبر (ص) می فرماید:

“مَن۫ کانَ یۇمنۥباللهِ و ال۫یو۫مِ ال۫اَخِرِ فَلا یَق۫عد۫نَ علی مائدَهٍ یدارۥعَلَی۫ها ال۫خَم۫ری”

یعنی کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد بر سفره ای که( مشروبات ویا هر مسکر دیگری) بر آن گذاشته شده باشد نمی نشیند.