در آستانه ۶ روز مانده به آغاز رقابت های المپیک ملی پوشان کشتی آزاد ایران به سالن توفیق ورزشگاه شیرودی رفتند تا تمرینات خود را در این سالن پیگیری کنند.