و اعمالم چنین است که می بینی نه پای گریز دارم و نه زبان ستیز

الهی !نه من آنم که زفیض نگهت چشم بپوشم .نه تو آنی که گدارا ننوازی به نگاهی!

در اگر باز نگردد،نروم باز به جایی پشتدیوار نشینم،چو گدا بر سرراهی

کس به غیر تو نخواهم،چه بخواهی چه نخواهی بازکن در، که جز این خانه مرا نیست پناهی

یاارحم الراحمین بهترینها را برای تمامی دلشکستگان ،برای دوستداران اهل بیت و برای دلداگان علی بن موسی الرضا(ع) مقدر فرما…الهی آمین

این خبر را به اشتراک بگذارید :