گفته می شود که ربودن “مردخای وانونو” یکی از دانشمندان هسته ای رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۸۶ که عامل فاش شدن بخشی از برنامه های تسلیحاتی هسته ای این رژیم به شمار می رود،را”تسحور”برنامه ریزی کرده بود.این مامور بلند پایه رژیم صهیونیستی در دهه هفتاد بعنوان معاون رئیس گروه جوخه های قتل و ترور “کیدون” که عامل تعداد زیادی ازمخالفان رژیم صهیونستی درکشورهای مختلف بوده است،انتخاب و پس ازمدتی به ریاست این گروه تروریستی رسید.

روزنامه یدیعوت آحارانوت در این زمینه نوشت:از زمانیکه “تسحور” ریاست گروه کیدون را بر عهده گرفت این گروه تعداد زیادی از رهبران گروه های فلسطینی از جمله “نعیم خضر” نماینده سازمان آزادی بخش فلسطین در بروکسل رادر سال ۱۹۸۱ ترورکرد.

یدیعوت تاکید کرده است:”تسحور” نقش مهمی در جنگ رژیم صهیونیستی بر ضد فلسطینیان منطقه نابلس در سال ۱۹۶۷ داشته است.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :