حاضران، دانشجویان، هنرمندان دست می‌زدند اما شانه‌هایشان از گریه می‌لرزید، هورا می‌کشیدند اما همه‌ی صورتشان خیس اشک بود…”

http://jahanimages.com/images/docs/000233/n00233697-r-b-006.jpg

http://jahanimages.com/images/docs/000233/n00233697-r-b-004.jpg