آواز خوش ترانه ای می آید

خوش حالی بی کرانه ای می آید

باشوروشعف چلچل ها می خوانند

سید علی خامنه ای می آید

….


این خبر را به اشتراک بگذارید :