خلاصه: داستان در ارتباط با اسماعیل و بهرام (دو برادر) است که در بدترین شرایط مالی بسر می برند، آنها برای فرار از این وضعیت به کارهایی متوسل می شوند که دردسرهای عجیب و غریبی برای خودشان و دیگران ایجاد می کند.

دانلود قسمت یک ۱ سریال سهمی برای یک دوست

دانلود قسمت دو ۲ سریال سهمی برای یک دوست

دانلود قسمت سه ۳ سریال سهمی برای یک دوست

دانلود قسمت چهار ۴ سریال سهمی برای یک دوست

دانلود قسمت پنج ۵ سریال سهمی برای یک دوست

دانلود قسمت شش ۶ سریال سهمی برای یک دوست

دانلود قسمت هفت ۷ سریال سهمی برای یک دوست

دانلود قسمت هشت ۸ سریال سهمی برای یک دوست

دانلود قسمت نه ۹ سریال سهمی برای یک دوست

دانلود قسمت ده ۱۰ سریال سهمی برای یک دوست

دانلود قسمت یازده ۱۱ سریال سهمی برای یک دوست

دانلود قسمت دوازده ۱۲ سریال سهمی برای یک دوست

دانلود قسمت سیزده ۱۳ سریال سهمی برای یک دوست

دانلود قسمت چهارده ۱۴ سریال سهمی برای یک دوست

دانلود قسمت پانزده ۱۵ سریال سهمی برای یک دوست (پایان)

این خبر را به اشتراک بگذارید :