در حلال آن حساب است و در حرام آن عقاب، ‌آنکه در آن بی نیاز است،
گرفتار است و آنکه مستمند است اندوهبار.
آنکه در پی آن کوشید بدان نرسید و آنکه به دنبال آن نرفت،
او رام وی گردید.آنکه بدان نگریست،
حقیقت را به وی نمود و آنکه در آن نگریست(گریه کرد و بر آن غم خورد)
، دیده اش را برهم دوخت.
مولا علی (ع):شگفتم از آن که دل کوه را می شکافد تا به معدن جواهر برسد
و درون خود را نمی کاود تا به مخزن حقایق برسد.

علامه حسن زاده آملی

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :