مکان ز نقطه پایان راه غار حرا

مسیر سبز رسیدن به لامکان شده بود

دلش ز نعمت خواندن دلی وسیع و بزرگ

به طول عرش و به پهنای کهکشان شده بود

نزول آیه اقرأ باسم ربّک نیز

به سوی دشت وسیع دلش روان شده بود

به آدم و به خلیل و حکیم حق و مسیح

هر آنچه را که خدا گفته بود، آن شده بود

برای دخترکی بی‌گناه و زنده به گور

مجیب و منجی و محبوب و مهربان شده بود

چهل بهار پیاپی برای او گل سرخ

عروس حجله مرغ ترانه ‌خوان شده بود

بلال بود و صدا بود و دشت مأذنه‌ ها

محل رویش صدها گل اذان شده بود

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان

 


علی اکبر بهرامیان