و حالا یکی از شیوخ فرقه گنابادی ساکن شهرستان گراش استان فارس، مصون بودن از هر گونه خطا و اشتباه را معنی کرد و هر چه را که اقطاب و گذشتگانش رشته بودند، پنبه کرد. این شیخ گنابادی با وجود کهولت سن به دختران جوان فرقه تعرض و دست‌درازی کرد که البته با این عملش برملا شد و خانواده‌ها شکایاتشان را نزد قطب فرقه بردند.

بعد از شکایات خانواده‌ها و آشکارشدن حرکات غیر اخلاقیش، این شیخ فرقه ناچار به اعتراف شد. این اعتراف بنای منحرف را تطهیر نمی‌کند اما حداقل مصون بودن قطب از گناه و خطا را نفی می‌کند.