“باءبى انت و امى یا رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم لقد انقطع بموتک ما لم ینقطع بموت غیرک من النبوه والنباء و اخبار السماء خصصت حتى صرت مسلیا عمن سواک ، و عممت حتى صار الناس فیک سواء، و لو لا انک امرت بالصبر، و نهیت عن الجزع ، لانفدنا علیک ماء الشئون و لکان الداء مما طلا، و الکمد محالفا، و قلا لک ، و لکنه مالا یملک رده ، و لا یستطاع دفعه ، بابى انت و امى ، اذکرنا عند ربک ، و اجعلنا من بالک : “

پدر و مادرم فدایت ،اى رسول گرامى ، با مرگ تو رشته نبوت گسسته گشت ، و گزارش دادن از آسمان ، و اخبار آن بریده شد، که با مرگ هیچکس چنین نشود، به مصیبت خود یک ویژه گى داده اى ، و آن این که مصیبت تو موجب تسلیت است ، یعنى آن قدر مصیبت و اندوه فراوان است که مصایب دیگر را ناچیز مى کند، و به آن عمومیت داده اى یعنى همگان به سوگت نشسته اند، اگر نه این بود که به ما دستور داده اى صبر پیشه سازیم ، آنقدر بر تو مى گریستیم که سرچشمه اشکمان خشک گردد، و اندوهمان پیوسته و مدام ، و این درد جانکاه براى همیشه همراه من خواهد بود، و این همه در مصیبت تو اندک است ، پدر و مادرم فداى تو باد ما را در سراى دیگر به یاد آور، و در خاطر خود نگه مى دار.

و نیز فرمود:

” نفسى على زفراتها محبوسه

یا لیتها خرجت مع الزفرات “

نفس من در کنار آه اندوه بار خود، به زندان افکنده شده است اى کاش به همراه آه عمیق ، نفس من از بدن خارج مى گشت .

” لا خیر بعدک فى الحیاه و انما

اخشى مخافه ان تطول حیاتى “

پس از تو در زندگى دنیا خیرى نیست و من از آن مى ترسم که زندگى من طولانى شود.

و نیز فرمود:

” اءمن بعد تکفین النبى و دفنه

باثوابه اسى على هالک ثوى “

آیا کسى که پس از تکفین پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم و دفن او با لباس هایش غمین است که در جاى نابود کننده اقامت گزیند؟

” رزءنا رسول الله فینا فلن نرى

بذاک عدیلا ما حیینا من الورى “

مصیبت ما از دست دادن رسول خداست که تا زنده ایم همتایى براى او در میان خود نخواهیم یافت .

آیا کسى که پس از تکفین پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم و دفن او با لباس هایش غمین است که در جاى نابود کننده اقامت گزیند؟

.” و کان لنا کالحصن من دون اهله لهم معقل حرز حریز من العدى “

او همانند دژى بود براى خانواده اش پناهگاه محکمى بود که آنها را از دشمنان مصون مى داشت .

” فیا خیر من ضم الجوانح و الحشا

و یا خیر میت ضمه التراب و الثرى “

اى بهترین انسانها، و اى بهترین مرده اى که تاکنون خاک و گل نمناک آن را در برگرفته است .

” کان امور الناس بعدک ضمنت

سفینه موج البحر و البحر قد طمى “

گویا امور مردم بعد از تو در کشتى که دچار امواج دریاست قرار گرفته و دریا در حال مد است و کشتى را به حرکت درآورده است .

” و ضاق فضاء الارض عنهم برحبه

لفقد رسول الله اذ فیه قد قضى “

و فضاى وسیع زمین براى آنان تنگ شده است ، به خاطر فقدان رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم که بدرود زندگى گفته است .

و نیز فرمود:

” ما غاض دمعى عند نائبه

حضرت محمد  _ص_

الا جعلتک للبکاء سببا “

در هر مصیبتى اشک من سرازیر نگردید، مگر اینکه تو را وسیله گریه خود قرار دهم .

و نیز فرمود:

” الى الله اشکو لا الى الناس اشتکى

ارى الارض تبقى و الاخلاء تذهب “

به خداوند شکایت مى برم ، و نه به نزد مردم مى بینم زمین برقرار است و دوستان مى روند.

و فاطمه علیهاالسلام فرمود:

” قل للمغیب تحت اطباق الثرى

ان کنت تسمع صرختى و ندائیا “

بگو به آن که در زیر طبقات گل نمناک قرار دارد، اگر فریاد و صداى مرا مى شنوى .

” صبت على مصائب لو اءنها

صبت على الایام صرن لیالیا “

بر من مصیبت هائى وارد آمد که اگر آن مصائب به روزهاى جهان مى ریخت به شب مبدل مى شدند.

” قد کنت ذات حمى بظل محمد صلى الله علیه و آله و سلم

لا اءخش من ضیم و کان جمالیا “

سایه محمد صلى الله علیه و آله و سلم پشتوانه من بود از هیچ ستمى نمى هراسیدم و او زیبائى من بود.

” فالیوم اءخشع للذلیل و اتقى

ضمیمى و ادفع ظالمى بردائیا “

پس امروز در مقابل فرد ذلیلى خشوع نموده ، و ستم ستمگر خود را به گوشه لباس خود دفع مى کنم .

” فاذا بکت قمریه فى لیلها

شجنا على غصن بکیت صباحیا “

اگر کبوتر قمرى در شب خود از روى اندوه بر شاخه اى مى گریید، من صبحگاهان گریه سر مى دهم .

” فلا جعلن الحزن بعدک مونسى

و لا جعلن الدمع فیک و شاحیا “

حزن و اندوه را پس از تو مونس خود مى نمایم و با اشک گردن بندى ساخته به گردن خود مى آویزم *

 

گروه دین و اندیشه – شکوری


* عقد الفرید، ج ۳، ص ۶۳، + شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج ۲، ص ۲۳۰ + تاریخ ابن اثیر، ج ۲، ص ۳۲۸و +۳۲۹ تاریخ طبرى ، ج ۲، ص ۲۴۲ + الامام على ، ج ۱، ص ۱۲۹، عبدالفتاح عبدالمقصود مصرى .

برگرفته از: سیاهترین هفته تاریخ، على محدث (بندرریگى )

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :