«… من به آمریکائیها از همه کس نزدیکتر بودم. از سن ۱۴ سالگی به مدرسه آمریکائی می رفتم هفت بار به آمریکا مسافرت نمودم و دهسال با آنها کار کردم و هر خواهشی از آنها می کردم عملی می شد…»