آنچه در ذیل می آید جسارت خبرنگاری من است وقتی که کار تیتر به پایان رسیده بود و می بینید که تنها گزینه موجود ، قلم مدیر مسئول کیهان است که دقیقاً شبیه یک فشنگ جنگی است.