این گروه بر این باورند که همسر موریس گرینبرگ پدر ادعایی زاکربرگ، کورین فیلیس زاکرمن است  و به نظر می‌رسد خانواده راکفلرها با ابداع فامیلی “زاکربرگ” از ترکیب دو فامیلی “زاکرمن” و “گرینبرگ”، برای جاکوب گرینبرگ هویت جدیدی ساخته‌اند و وی را به عنوان راس فیس بوک معرفی کرده‌اند تا بتوانند چهره امنیتی و سیاسی راکفلرها را پشت کاراکتر یک جوان خوشفکر با چهره‌ای معصوم مخفی کنند.