به گفته این مقام عراقی، همچنین پیکرهای ۵۷ ایرانی در این منطقه پیدا شده است.

وی در نشستی با حضور مسئولان مربوط به امور اسیران، مفقودین و اجساد قربانیان جنگ گفت : موضوع مفقودین جنگهای کویت و ایران از مسائل مهم و اساسی وزارت حقوق بشر است.

یک مسئول وزارت حقوق بشر عراق بیان کرد: ما مایل به پایان مشکلات با طرف کویتی با هدف خروج از بند هفتم منشور سازمان ملل و نیز طرف ایرانی با هدف اجرای تعهدات بین المللی و منطقه ای هستیم.

الزهیری بیان کرد: ما گامهای مهمی برای رفع مشکلات اکتشاف گورهای دسته جمعی در همه استانها برداشته ایم و تعداد زیادی از اجساد جنایات رژیم سابق را کشف کرده ایم.